Aktualność

Łódź. Pakiet doradczy Strategia i Rozwój + wsparcie techniczne


Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zaprasza do skorzystania z Pakietu doradczego Strategia i Rozwój - planowanie i wdrażanie strategii rozwoju organizacji.

Zakres wsparcia: pomoc w stworzeniu planu rozwoju/strategii organizacji, doradztwo ogólne i specjalistyczne związane z rejestracją i prowadzeniem organizacji, wsparcie techniczne (bezpłatne użyczenie sal i sprzętu), dodatkowe punkty w przypadku aplikowania o pakiety rozwojowe/mikrowsparcie w wysokości 5000zł.(szczegółowa lista z obszarami wsparcia poniżej)

Dla kogo:

  • dla łodzian/ grup nieformalnych z Łodzi zakładających  stowarzyszenie lub fundację, z działalnością odpłatną lub gospodarczą (minimum dwie osoby planujące założenie i wejście do władz nowopowstającej organizacji),
  • dla zarejestrowanych w Łodzi organizacji planujących rozwój, w tym ekonomizację czyli uruchomienie działalności odpłatnej i/lub gospodarczej  (minimum 2 przedstawicieli, w tym co najmniej jedna osoba z zarządu)

Ilość miejsc: 9 organizacji/ grup nieformalnych

Proces rekrutacji:
O przyjęciu do usługi decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na email: apakowska@opus.org.pl lub złożyć w siedzibie Centrum OPUS. W przypadku emaila, podpisy pod oświadczeniami będącymi integralną częścią wniosku, można złożyć w momencie podpisywania umowy/ porozumienia. Formularz zgłoszeniowy załączony jest poniżej.

Harmonogram:
●    Nabór ciągły od 02.09.2019 do 26.09.2019
●    do 01.10.19 - podpisanie umowy/porozumienia
●    01.10.19 - 28. 02.2020r. - tworzenie strategii (około 2 - 3 godzinne spotkanie doradcze minimum raz w miesiącu)
●    01.10.19 - 30.09.2020 - korzystanie z doradztwa ogólnego i specjalistycznego
●    01.10.19 - 30.09.2020  - korzystanie z wsparcia technicznego

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie 42 207 73 39 lub emailowo z Anną Pakowską (apakowska@opus.org.pl) lub Agnieszką Furmaniak (afurmaniak@opus.org.pl)

Szczegółowy zakres wsparcia:
I. Planowanie strategii organizacji:
1. Diagnoza potrzeb, problemów.
2. Analiza SWOT organizacji (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), analiza interesariuszy, itp.
3. Zdefiniowanie misji i wizji organizacji.
4. Określenie celów strategicznych.
5. Określenie działań na najbliższy rok.
II. Doradztwo - opcjonalnie do wyboru:
6. Rejestracja/zmiany organizacji:
       a. Tworzenie/aktualizacja statutu.
       b. Wypełnianie formularzy do KRS, zgłaszanie zmian do KRS.
7. Źródła finansowania zaplanowanych działań
      a. Przegląd konkursów dotacyjnych.
      b. Omówienie wybranych narzędzi i technik fundraisingowych.
      c. Działalność odpłatna i gospodarcza.
8. Pisanie projektów, wdrażanie projektów.
9. Obowiązki organizacji, władz stowarzyszenia/ fundacji:
    a. Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
    b. Sprawozdawczość merytoryczna.
    c. Sprawozdawczość finansowa.
10. Księgowość organizacji pozarządowej.
   a. Kwestie podatkowe.
   b. Polityka rachunkowości.
   c. Plan kont, itp.
11. Zatrudnianie i wolontariat w NGO.
12. Ochrona danych osobowych - RODO.

III. Wsparcie techniczne:
13.Biuro coworkingowe - bezpłatne użyczenie sal: konferencyjnej do 50 osób, warsztatowych do 10 osób, sali spotkań do 7 osób, sali pracy kreatywnej (tzw. pufy) do 10 osób, sali pracy indywidualnej.
14.Bezpłatne użyczenie:
   a. Rzutnika multimedialnego
   b. Ekranu
   c. Namiotów wystawienniczych
   d. Stołów turystycznych

IV. Dodatkowe punkty w przypadku aplikowania o pakiety rozwojowe dla organizacji i grup nieformalnych planujących ekonomizację (czyli mikrowsparcie 5000 zł oraz coaching związany z opracowaniem modelu biznesowego ekonomizującej się organizacji).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Formularz Strategia i Rozwój 08.08.2019 odt 60,5 KB 7

Może Cię zainteresować