Dotacje na miejsca pracy Zgłaszanie projektów

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2018-2020

Ogłaszamy nabór na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – edycja 2019.
Od 20 do 29 marca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:
• utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
• przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
• utworzenie nowego PS.


O bezzwrotne wsparcie finansowe mogą ubiegac się:
• osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
• przedsiębiorstwa społeczne,
• podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).
Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim wieluńskim, wieruszowskim.

W ramach wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:
• bezrobotnych,
• niepełnosprawnych,
• znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu.  Podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie miejsc pracy będzie ocena biznesplanu. 


Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do 29 marca 2019 r. do godz. 15:00 na adres:
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Wszystkie konieczne dokumenty znajdują się w zakładce "do pobrania".
 • Regulamin rekrutacji
 • Formularz zgłoszeniowy 
  • dla osób fizycznych
  •  dla podmiotów instytucjonalnych
 • Karta oceny formalnej 
  • dla osób fizycznych 
  • dla podmiotów instytucjonalnych – nowe PS 
  • dla podmiotów instytucjonalnych – PES przekształcające się oraz istniejące PS 
 • Lista PKD wykluczonych z pomocy de minimis 
Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. Informacji o naborze udzielają nasi doradcy:
 • Powiat sieradzki, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański: Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl  
 • Powiat bełchatowski: Katarzyna Książczak – kksiązczak@opus.org.pl 
 • Powiat pajęczański, wieluński, wieruszowski: Małgorzata Stępień-Dudek – mstepien@opus.org.pl  
 • Powiat piotrkowski: Wioletta Gawrońska - wgawronska@opus.org.pl 
Kontakt telefoniczny:  509 899 449, 42 207 73 39.
________________________________________